31 311
Zelfstandig ondernemerschap

nr. 34
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2009

In een brief van de minister van Economische zaken over zelfstandig ondernemerschap is een onderzoek toegezegd naar de transparantie van verzuimverzekeringen voor kleine en startende ondernemingen (Kamerstukken II, 2008–2009, 31 311, nr. 21). Bijgaand bied ik uw kamer de resultaten van dit onderzoek aan1.

Het doel van het onderzoek was om vast te stellen of de markt voor verzuimverzekeringen voldoende transparant is. Dit vooral met het oog op de vraag of uit eventuele intransparantie een belemmering voor groei van ondernemingen of doorgroei van zzp’ers naar ondernemerschap met personeel zou bestaan. Om die reden is onderzoek gedaan onder kleinere ondernemingen en zzp-ers die willen groeien.

Uit het onderzoek blijkt dat de markt voor verzuimverzekeringen transparant is.

Werkgevers en zzp’ers vinden het aanbod van verzuimverzekeringen duidelijk op prijs en inhoud. Dit geldt in hoge mate voor de zogenaamde klassieke polissen; polissen die uitsluitend de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vergoeden. Voor deze polissen zijn voorwaarden vaak via cao’s ingevuld. Hierdoor zijn offertes onderling goed vergelijkbaar. Aanvullende polissen waarbij ook arbo- en re-integratiemogelijkheden worden gedekt, lopen uiteen. Dit is meer maatwerk en toegesneden op de situatie in een bedrijf.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste kleine werkgevers (met minder dan 10 werknemers) een verzuimverzekering hebben afgesloten. Tussenpersonen, accountants en boekhouders zijn belangrijke adviseurs bij de keuze voor het type verzuimverzekering. Dit keuzeproces verloopt transparant. Vrijwel alle werkgevers geven aan het gevoel te hebben dat zij goed geïnformeerd zijn. Van de zzp’ers die in het onderzoek betrokken zijn, geeft het grootste deel aan een verzuimverzekering af te zullen sluiten als er in de toekomst personeel aangenomen wordt.

Al laat het onderzoek zien dat de markt transparant is, werkgevers en zzp’ers signaleren ruimte voor verbetering. Met name ten aanzien van de manier waarop informatie en advies aangeboden wordt aan werkgevers is winst te behalen, bijvoorbeeld door informatie die wordt aangeboden via internet ook toe te spitsen op kleine werkgevers. Hiervoor ligt primair de verantwoordelijkheid bij de aanbieders van verzekeringsproducten op de markt.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven