Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831311 nr. 198

31 311 Zelfstandig ondernemerschap

32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 januari 2018

Op 12 april 2017 bent u geïnformeerd over de resultaten van de consultatie naar de effectiviteit en gewenste mate van bescherming voor kleinzakelijke klanten en de vervolgstappen (Kamerstukken 31 311 en 32 637, nr. 183). Een van deze vervolgstappen was het stimuleren van het initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) om een afdwingbare gedragscode t.b.v. kredietverlening aan kleinzakelijke klanten op te stellen. Hierbij informeer ik u over de door de NVB opgestelde Gedragscode kleinzakelijke financiering1.

De Gedragscode is in overleg met de belangrijke stakeholders, waaronder MKB-Nederland en ONL voor Ondernemers, opgesteld. De Gedragscode heeft tot doel meer zekerheid en duidelijkheid te bieden aan kleinzakelijke klanten over de dienstverlening van banken. Met de Gedragscode zijn gedragsnormen expliciet gemaakt en kan de klant de bank hierop aanspreken. In de Gedragscode zijn normen opgenomen over het contact met klanten, de informatievoorziening richting klanten en de bediening tijdens het beheer van de kredietrelatie, waaronder in bijzonder beheer. Om te bepalen of de met de Gedragscode beoogde doelen worden behaald, wordt deze gemonitord en na drie jaar geëvalueerd.

Ik verwelkom de totstandkoming van de Gedragscode voor de kleinzakelijke markt. Ik vind het belangrijk dat de code in de praktijk zal leiden tot een effectievere bescherming van kleinzakelijke klanten. Dit kan bijdragen aan het vertrouwen van de samenleving in de banken.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl