31 305
Mobiliteitsbeleid

nr. 80
BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 oktober 2008

Hierbij bieden wij u de MobiliteitsAanpak aan met het motto «Vlot en veilig van deur tot deur».1 Tegelijkertijd met de MobiliteitsAanpak bieden wij u de Dynamische Beleidsagenda en de resultaten van de Quick Scan Gedecentraliseerde Spoorlijnen aan.1 De toegezegde Visie Internationaal Spoorvervoer ontvangt u separaat. De belangrijkste conclusies uit deze rapporten zijn verwerkt in de MobiliteitsAanpak.

1. MobiliteitsAanpak

De groei van de mobiliteit is heel sterk, zowel op de weg als in het openbaar vervoer. Deze groei vraagt om extra investeringen. Daarin voorziet de MobiliteitsAanpak: een concreet pakket van maatregelen. Deze maatregelen worden voorgesteld in de context van de ontwikkeling van de mobiliteit en het mobiliteitssysteem in de afgelopen jaren en de prognoses voor de (nabije) toekomst. De MobiliteitsAanpak bevat een uitwerking van:

– maatregelen op de korte termijn tot en met 2012

– maatregelen voor de MIRT periode tot en met 2020

– een concrete ambitie voor 2028 en een doorkijk naar 2040

De maatregelen voor de korte termijn zijn uitgewerkt in actieprogramma’s voor wegen, het spoor en het regionaal OV. Deze moeten de kwaliteit van het mobiliteitssysteem in de komende jaren merkbaar verbeteren.

De periode tussen 2012 en 2020 staat volledig in het teken van het bereiken van de doelen uit de Nota Mobiliteit, inclusief de afspraken uit het coalitieakkoord. Daarvoor wordt het MIRT uitgevoerd, maar daarnaast worden er in de MobiliteitsAanpak extra maatregelen gelanceerd.

De concrete ambitie voor de periode tot 2028 is uitgewerkt in 10 concepten voor een robuust en samenhangend mobiliteitssyteem. Ook wordt een doorkijk geboden naar de lange termijn, aansluitend bij de Structuurvisie Randstad 2040. De Nota Mobiliteit heeft een looptijd tot 2020 en blijft het inhoudelijke uitgangspunt voor het mobiliteitsbeleid tot 2020. Maar in dat jaar is het mobiliteitssysteem niet af.

De MobiliteitsAanpak gaat ook in op de investeringen die met de maatregelen gemoeid zijn. Voor een overzicht daarvan en voor de hoofdpunten uit de aanpak verwijs ik graag naar de samenvatting, die u voorin het rapport aantreft.

2. Dynamische Beleidsagenda Nota Mobiliteit

Tegelijk met de MobiliteitsAanpak bieden wij u de Dynamische Beleidsagenda Nota Mobiliteit aan. Dit document brengt in beeld in hoeverre de prognoses, waarvan bij de onderbouwing van het maatregelenpakket van de Nota Mobiliteit werd uitgegaan, bijstelling behoeven. Daarnaast is beschreven in hoeverre doelen, strategie en maatregelpakketten zijn bijgesteld. Dit in relatie tot de gebleken haalbaarheid, de effectiviteit van de maatregelen en relevante ontwikkelingen sinds het verschijnen van de Nota Mobiliteit. De Dynamische Beleidsagenda is te zien als een actualisering van de ambitie, strategie en maatregelpakketten van de Nota Mobiliteit door Rijk en decentrale overheden samen.

Deze actualisering is onder meer gebaseerd op de rapportage van de Nationale Mobiliteitsmonitor 2008, die u al met de Begroting 2008 hebt ontvangen.

3. Quick scan gedecentraliseerde spoorlijnen

Op verzoek van de Kamer (de motie Anker/Koopmans) is met de Quick Scan Regionaal Spoor een inventarisatie gemaakt van de groeipotentie van de gedecentraliseerde treindiensten. Ook is gekeken welke capaciteitsknelpunten op korte en langere termijn zich voordoen, als deze groei wordt gerealiseerd. Conclusie is dat voor de periode van 2006 tot 2020 op een aantal gedecentraliseerde lijnen met een verdere aanzienlijke groei van het spoorvervoer rekening kan worden gehouden. Op een aantal lijnen vormen capaciteit en punctualiteit nu al een knelpunt en is actie op korte termijn gewenst. Daar wil het kabinet in deze periode de aandacht op richten. De resultaten van de Quick Scan zijn opgenomen in de MobiliteitsAanpak.

4. Visie Internationaal Spoorvervoer

Naar aanleiding van de initiatiefnota «Grenzeloos Genoeg(en)?» van de leden Koopmans en Cramer heeft op 11 september 2008 een Algemeen Overleg met de Kamer plaatsgevonden over deze initiatiefnota. Conform toezegging in dit Algemeen Overleg, geven wij in een separate brief onze visie op internationaal spoorvervoer. Wij gaan concreet in op alle aanbevelingen uit de initiatiefnota van CDA en Christen Unie en enkele suggesties die door de Kamer in het Algemeen Overleg zijn gedaan. Met deze visie wordt tevens uitvoering gegeven aan de motie van het voormalige Kamerlid Verdaas. Verder wordt ingegaan op de samenhang van de aanbevelingen uit de Initiatiefnota met een aantal andere dossiers. Daarbij gaat het om de implementatie van nieuwe Europese regelgeving, het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer en de quick scan naar gedecentraliseerde spoorlijnen.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. C. Huizinga-Heringa


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven