31 305 Mobiliteitsbeleid

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 313 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juni 2020

Middels deze brief wordt u geïnformeerd over de adviezen van de Denktank Coronacrisis (hierna: de denktank) en het Samenwerkingsverband van Planbureaus en het RIVM (hierna: de planbureaus). De adviezen volgen op een adviesvraag van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, namens het kabinet, aan de denktank en de planbureaus. Deze adviesvraag is door het kabinet aangekondigd in de Kamerbrief van het Ministerie van VWS d.d. 6 mei jl.1

Adviesvraag

Aan de denktank en de planbureaus is gevraagd een advies te geven over de vraag hoe voorkomen kan worden dat de komende maanden iedereen weer met de auto of het OV gaat reizen2. Verder is aan de planbureaus gevraagd aandacht te besteden aan het sociale effect van thuiswerken op werknemers. Aan de denktank is gevraagd aandacht te besteden aan de rol van werkgevers; wat kunnen werkgevers doen om maximaal in te blijven zetten op thuiswerken en het spreiden van mobiliteit over de dag?

Vervolgproces

U ontvangt namens het kabinet een inhoudelijke reactie op beide adviezen. Deze reactie ontvangt u op korte termijn, maar uiterlijk voor het zomerreces.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Kamerstuk 25 295, nr. 315

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven