Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131305 nr. 190

31 305 Mobiliteitsbeleid

Nr. 190 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 november 2010

Zoals mijn voorganger in de brief van 1 oktober 2010 (Kamerstuk 31 305, nr. 184) heeft toegezegd stuur ik u hierbij de concept-deelrapporten voor wegen, vaarwegen en regionaal openbaar vervoer, op basis waarvan de hoofdlijnen van de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) zijn geformuleerd1 (Kamerstuk 31 305, nr. 180). Het deelrapport spoorwegen heeft u met de brief van 1 oktober 2010 reeds ontvangen.

Ik vermeld nogmaals nadrukkelijk dat deze rapporten een concept-status hebben en voorlopige gegevens bevatten. De rapporten zijn sterk technisch van aard. De integrale analyse, afgezien van de hoofdlijnen gepresenteerd in de brief van 29 juni, ontbreekt. Bovendien kunnen de gegevens nog aan veranderingen onderhevig zijn, aangezien de voorlopige rapporten gebaseerd zijn op analyses met het huidige Landelijk Modelsysteem (LMS).

Zoals aangegeven in de brief van 29 juni 2010 loopt er momenteel een actualisatie van het LMS. Van dit geactualiseerde LMS zal gebruik worden gemaakt bij de gebiedsuitwerking van de NMCA. Deze gebiedsuitwerking zal de gewenste integrale analyse bevatten en kan naar mijn verwachting voorjaar 2011 aan uw Kamer worden aangeboden. Bij het opstellen van de gebiedsuitwerking zullen regionale overheden worden betrokken.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.