Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931301 nr. 19

31 301
Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen

nr. 19
AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Ontvangen 27 mei 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel IICA wordt «1 januari 2011» vervangen door: 1 december 2010.

II

Na artikel IIG wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIGA

Artikel 59 van de Wet belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd:

A. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «€ 0,1580» vervangen door: € 0,1599.

B. In het derde lid wordt «€ 0,1580» vervangen door: € 0,1599.

III

Na artikel IIL wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIM

Aan Tabel I, onderdeel b, van de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van post 18 door een puntkomma, een post toegevoegd, luidende:

19. het verrichten van op energiebesparing gerichte isolatiewerkzaamheden aan woningen, ouder dan twee jaar na de eerste ingebruikneming, met uitzondering van materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van de waarde van de verstrekte diensten.

IV

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:

A. Aan het eerste lid wordt onder vervanging van «, en» aan het slot van onderdeel c door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door «, en» een onderdeel toegevoegd, luidende:

e. artikel IIM in werking treedt op 1 juli 2009, indien het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet voor 1 juli 2009 ligt.

B. Na het derde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. In afwijking van het eerste lid treedt artikel IIGA in werking op 1 januari 2010, met dien verstande dat artikel IIGA eerst toepassing vindt nadat artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag bij het begin van het kalenderjaar 2010 is toegepast.

Toelichting

Het amendement strekt ertoe het verrichten van op energiebesparing gerichte isolatiewerkzaamheden aan woningen, ouder dan twee jaar na de eerste ingebruikneming, met uitzondering van materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van de waarde van de verstrekte diensten, onder het verlaagde BTW-tarief te brengen. De maatregel ziet – conform de BTW-Richtlijn 2006/112/EG, zoals die zal luiden per 1 juni 2009 na inwerkingtreding van Richtlijn 2009/47/EG van 5 mei 2009 (PbEG L 116) – op diensten en niet op de levering van isolatiemateriaal. Conform de hiervoor genoemde richtlijn strekt het verlaagde BTW-tarief zich uit tot alle isolatiewerkzaamheden, met uitzondering van materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van de waarde van de verstrekte diensten. Onder «beduidend» dient hier te worden verstaan meer dan 50%.

Het betreft een structurele maatregel die in zou moeten gaan op 1 juli 2009. Wanneer de onderhavige wet pas op of na 1 juli 2009 wordt gepubliceerd in het Staatsblad, wordt aan de maatregel geen terugwerkende kracht verleend. De maatregel zal in dat geval in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

De budgettaire derving van deze maatregel wordt geschat op 25 miljoen euro per jaar. Aangezien de maatregel per 1 juli 2009 in werking treedt, komt dit in 2009 neer op een budgettaire derving van 12,5 miljoen euro. In de dekking hiervan is voorzien door de tijdelijke stimuleringsmaatregel voor energiebesparende investeringen in bestaande huurwoningen via de energie-investeringsaftrek (EIA) reeds per 1 december 2010 te laten vervallen in plaats van per 1 januari 2011. De uitbreiding van de EIA naar bestaande huurwoningen geldt door dit amendement dus van 1 april 2009 tot en met 30 november 2010. Daarnaast betekent deze dekkingsmaatregel dat het tijdelijke budget van de EIA voor bestaande huurwoningen voor 2010 omlaag gaat, namelijk naar 147,5 miljoen euro (in plaats van 160 miljoen euro in 2010).Met ingang van 1 januari 2010 wordt de budgettaire derving van 25 miljoen euro per jaar structureel gefinancierd uit een verhoging van de energiebelasting op aardgas. In de dekking hiervan is voorzien door een verhoging met 0,19 eurocent van de eerste schijf (0–5 000 m3) van het energiebelastingtarief op aardgas. Aangezien het EB-tarief voor aardgas dat wordt gebruikt in een installatie voor blokverwarming gelijk is aan het EB-tarief op aardgas in de eerste schijf, wordt ook dat tarief verhoogd met 0,19 eurocent. Deze verhogingen treden in werking op 1 januari 2010 en dienen eerst plaats te vinden nadat de jaarlijkse indexatie van de tarieven per 1 januari 2010 toepassing heeft gevonden.

Dit amendement geeft op drie wijzen een impuls aan de economie:

1. Eigenwoningbezitters (en overigens ook verhuurders) hebben een forse extra prikkel om effectieve energiebesparende maatregelen te nemen.

2. De bouwsector, die zeker na de zomer, zwaar getroffen zal worden door met name de stilvallende nieuwbouw, krijgt een extra impuls.

3. De doelstellingen rond energiebesparing op woningen worden beter gehaald.

Omtzigt

Tang

Cramer