Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831295 nr. 6

31 295
Wijziging van diverse wetten in verband met het aantreden van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en diverse andere wijzigingen

nr. 6
NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Ontvangen 6 maart 2008

1. Inleiding

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het verslag van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie. In het navolgende gaan wij in op de vragen en opmerkingen uit het verslag waarbij de volgorde van het verslag is aangehouden.

2. Artikelsgewijs

Artikel XXII, onderdeel G

De leden van de VVD-fractie vroegen, met betrekking tot de uitkering aan personen bij wie als gevolg van blootstelling aan asbest de ziekte maligne mesothelioom is geconstateerd, aan welke situaties buiten de arbeidsrelatie moet worden gedacht, welke criteria voor de tegemoetkoming in de regeling zullen worden opgenomen en onder welke voorwaarden een uitkering kan worden verleend.

Het in artikel XXII, onderdeel G, van het wetsvoorstel voorgestelde artikel 15.50 van de Wet milieubeheer is bedoeld om als wettelijke grondslag te dienen voor de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (hierna: de TNS-regeling). De TNS-regeling berust momenteel op de tweede suppletoire begrotingswet van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 2007. Deze begrotingswet dient als tijdelijke grondslag voor de TNS-regeling.

Op 29 november 2007 is de TNS-regeling in de Staatscourant (Stcrt. 2007, 232) gepubliceerd. Bij brief van 5 december 2007 (Kamerstukken II 2007/08, 22 343, nr. 183, blz. 5) heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer u geïnformeerd over de TNS-regeling.

Op grond van de TNS-regeling kan een financiële tegemoetkoming wo rden verstrekt aan personen bij wie de ziekte maligne mesothelioom is geconstateerd en de blootstelling aan asbest, waardoor de ziekte is veroorzaakt, niet heeft plaatsgevonden ten gevolge van arbeid in loondienst. Slachtoffers van mesothelioom, bij wie de blootstelling heeft plaatsgevonden ten gevolge van arbeid in loondienst, kunnen sinds 2000 een financiële tegemoetkoming krijgen op grond van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers. In de TNS-regeling zijn de voorwaarden opgenomen waaronder op grond van die regeling een tegemoetkoming kan worden verkregen. De TNS-regeling is in beginsel bedoeld voor alle situaties waarin de blootstelling niet heeft plaatsgevonden ten gevolge van arbeid in loondienst. Gedacht kan dan worden aan situaties waarin de blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden door asbest in het milieu of door de aanwezigheid van asbest in bepaalde producten.

Om voor een tegemoetkoming op grond van de TNS-regeling in aanmerking te komen, is het van belang dat het slachtoffer een band met Nederland heeft of heeft gehad. In de TNS-regeling is daarom de voorwaarde opgenomen dat het slachtoffer gedurende een bepaalde periode in Nederland woonachtig moet zijn geweest. Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming op grond van de TNS-regeling is het tevens van belang dat het slachtoffer niet reeds uit andere bronnen geld heeft ontvangen vanwege het mesothelioom. Voor meer informatie over de voorwaarden verwijzen wij u naar de TNS-regeling.

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

C. P. Vogelaar

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer