31 293
Primair Onderwijs

nr. 73
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 maart 2010

In de brief van 4 maart 2010, kenmerk 2010D11 229 doet de Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het verzoek de Commissie te informeren over het al dan niet gestand doen van de toezeggingen die zijn gedaan tijdens het Algemene Overleg inzake segregatie d.d. 3 februari 2010 (Kamerstuk 31 293, nr. 71).

Tijdens het AO zijn de volgende drie toezeggingen gedaan:

1. vóór het zomerreces ontvangt de Kamer de tussentijdse evaluatie van de pilots ter bestrijding van segregatie, evenals een hoofdlijnenbrief met een kader voor een wetsvoorstel, opdat deze nog voor het zomerreces besproken kan worden;

2. de Kamer wordt vóór 15 maart 2010 schriftelijk geïnformeerd over het onderzoek naar de besteding van de onderwijshuisvestingsmiddelen en de vragen die daarbij naar voren worden gebracht;

3. omstreeks 15 maart 2010 ontvangt de Kamer een rapportage over de ontwikkelingen rond de As-Siddieqschool inzake onder meer burgerschapsvorming en kwaliteit van het onderwijs.

Ik stel u voor om op de volgende wijze invulling te geven aan de toezeggingen:

ad 1. Gelet op het demissionaire karakter van het kabinet stel ik u voor de uitkomsten van de evaluatie van de pilots vóór het zomerreces toe te sturen en de verdere beleidsvorming over te laten aan het volgende kabinet. Daarbij zal dan tevens aan de orde kunnen komen de motie Dijsselbloem (over wetgeving teneinde segregatie in het onderwijs aan te pakken (32 123-XVIII, nr. 39)

ad 2. De Kamer zal door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overleg met de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap voor de zomer 2010 worden geïnformeerd over de vraagstelling van het onderzoek in het kader van het «Periodiek Onderhoudsrapport Gemeentefonds» (POR) over de bestedingen van gemeenten aan onderwijshuisvesting.

ad 3. Op dit moment doet de Inspectie van het Onderwijs onderzoek naar de voortgang van de prestatieafspraken op de As-Siddieqschool. Het opstellen van de resultaten van het onderzoek, de procedure van hoor en wederhoor en het opstellen van de beleidsreactie vergen meer tijd dan was voorzien. De verwachting is dat de resultaten medio mei 2010 aan uw Kamer kunnen worden toegezonden.

Mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet

Naar boven