Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831293 nr. 392

31 293 Primair Onderwijs

Nr. 392 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Ontvangen ter Griffie op 6 juni 2018.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 4 juli 2018.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 5 juli 2018.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juni 2018

Hierbij zend ik u het Besluit van [xxx] tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC in verband met de bekostiging van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen1.

Deze toezending geschiedt in het kader van de procedure, bedoeld in artikel I, onderdeel B, en artikel II, onderdeel B, van de Wet van 6 juni 2017, houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen (Stb. 2017, nr. 289). Deze artikelen noemen een termijn van vier weken. Indien meer dan een vierde deel van die termijn binnen een recesperiode van uw Kamer valt, wordt de termijn zodanig verlengd dat drie vierde deel daarvan buiten die recesperiode van uw Kamer valt. Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het besluit met ingang van 1 oktober 2018.

De regels en voorwaarden voor deze bekostiging door middel van subsidie zijn uitgewerkt in voorliggend ontwerpbesluit. De hoogte van het subsidiebedrag voor gvo/hvo is onderdeel van de begroting van het Ministerie van OCW en zal daarom jaarlijks tijdens de begrotingsbehandeling aan uw Kamer worden voorgelegd.

Ter informatie zend ik u ook de Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs2. De ministeriële regeling stelt een aantal criteria vast, zoals de gesubsidieerde activiteiten en de minimale groepsgrootte voor gvo/hvo, en dient daarom in samenhang met het besluit te worden gelezen.

Eenzelfde brief heb ik heden gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl