31 293 Primair Onderwijs

Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2011

Hierbij bied ik u ter kennisneming het PPON-rapport van het Cito over «Actief burgerschap en sociale integratie» aan1. Het Cito voert al sinds 1986 periodieke peilingen uit van de verschillende vakgebieden in het basisonderwijs. Burgerschap is nu voor het eerst onderzocht. Ik zal mijn reactie op dit rapport meenemen in mijn beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad over «Burgerschap en sociale integratie»; de raad brengt dat advies in het eerste kwartaal van 2012 uit.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven