31 289 Voortgezet Onderwijs

Nr. 148 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 april 2013

Uw brief van 11 april 2013 met bevat het verzoek van het lid Rog (CDA) u een brief te schrijven over de school in Beilen naar aanleiding van de berichtgeving in Trouw.1 Met deze brief geef ik aan dat verzoek gehoor.

De Christelijke scholengemeenschap Beilen (hierna: CSG Beilen) is een school voor vmbo in Beilen. Deze school biedt naast vmbo ook de schoolsoorten havo en vwo in de onderbouw aan. Deze onderwijssoorten zijn niet gesticht op grond van de Wet voortgezet onderwijs (WVO), artikel 65 en 66. Met andere woorden, deze school beschikt niet over de bevoegdheid om deze onderwijssoorten te mogen aanbieden. 2

Achtergrond van wetgeving algemeen

Om een doelmatig en kwalitatief goed onderwijsaanbod te waarborgen bestaan er wettelijke voorwaarden om een schoolsoort voor bekostiging in aanmerking te brengen. Artikel 65 en 66 van de WVO zien erop toe dat een schoolsoort alleen voor bekostiging in aanmerking komt indien is aangetoond dat er voldoende leerlingpotentieel aanwezig is en dat het stichten van een nieuwe school(soort) niet ten koste gaat van reeds bestaande scholen in de omgeving.

Niet toegestaan onderwijs

Enkele jaren terug is gebleken dat sommige scholen, waaronder CSG Beilen, meer onderwijssoorten aanbieden dan is toegestaan volgens de wet- en regelgeving, zogenaamd niet-toegestaan-onderwijs. Dit is aan het licht gekomen door enerzijds afkeurende verklaringen van de instellingsaccountant en anderzijds door klachten van omliggende scholen die hun leerlingen kwijtraakten aan scholen die onrechtmatig het aanbod hadden uitgebreid.

Casus CSG Beilen

Op 16 juni 2009 heeft Deloitte Accountants bv een assurancerapport voor CSG Beilen afgegeven met een afkeurende conclusie. De reden daarvan was dat leerlingen in de praktijk onderwijs volgen waarvoor de school niet over de licentie beschikt. Deze leerlingen komen niet voor bekostiging in aanmerking en de bekostiging zou in beginsel moeten worden teruggevorderd.

Elk bevoegd gezag heeft de verantwoordelijkheid zich aan de wet- en regelgeving te houden, ook als deze wijzigt. In overleg met de school, en met andere scholen waar soortgelijke problemen zich voordeden, heeft mijn ambtsvoorganger echter besloten een coulant handhavingstraject te starten. De onwettige situatie is in sommige gevallen namelijk ontstaan na beëindiging van experimenten of wetswijzigingen (basisvorming). Coulance houdt in dat er vooralsnog geen (terugwerkende) bekostigingssancties zijn getroffen en dat het onderwijs mocht worden afgebouwd in het belang van de leerling.

Er zijn met CSG Beilen sinds 2010 meerdere gesprekken gevoerd waarin de mogelijke oplossingen zijn onderzocht. Het uitgangspunt was (en is) stoppen of legaliseren. Legaliseren kan op verschillende manieren:

  • Stichten van de onderwijssoorten volgens artikel 65 en 66 van de WVO: daarvoor moet de stichtingsnorm worden aangetoond.

  • Fuseren met een school die wel over de gewenste licenties beschikt. De school wordt dan een nevenvestiging en het (onderbouw)-onderwijs kan dan behouden blijven.

  • Het gewenste onderbouwonderwijs kan in stand blijven door het te laten verzorgen door een andere school die wel over de licenties beschikt en op die locatie een nevenvestiging opent. Hiervoor is overeenstemming nodig in een regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO).

CSG Beilen heeft desgevraagd te kennen gegeven te willen fuseren met CSG Vincent van Gogh in Assen. De scholen hebben hiervoor een intentieverklaring opgesteld. Indien de procedure succesvol wordt afgerond en de commissie fusietoets (CFTO) positief adviseert blijft het onderwijsaanbod qua soort én richting in Beilen behouden. Overigens bestaat er in Beilen (ongeveer 10.000 inwoners) ook nog de mogelijkheid om havo en vwo onderwijs te volgen bij de openbare school.

Omdat het fusieproces langer duurde dan was voorzien is door de Inspectie van het Onderwijs uitstel verleend voor het aanbieden van en het werven voor het niet-toegestaan-onderwijs tot 1 augustus 2013. Na deze datum zal de inspectie handhavend optreden en komt het niet-toegestane-onderwijs aanbod niet meer voor bekostiging in aanmerking. De discussie over deze casus is uitgebreid en zorgvuldig gevoerd en afgesloten.

Op 26 maart 2013 ontving ik van CSG Beilen en Vincent van Gogh een brief dat zij voornemens zijn per 1 augustus 2013 te gaan fuseren en dat zij zo spoedig mogelijk de fusieaanvraag zullen indienen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Trouw, 11 april 2013: Vmbo-school heeft onderbouw havo-vwo, en dat mag niet

X Noot
2

In de praktijk wordt gesproken over licenties. Deze term zal in het vervolg van de brief worden gebruikt.

Naar boven