Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031288 nr. 96

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 96 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 april 2010

Hierbij bied ik u het rapport «Differentiëren in drievoud» aan.1 Het is het advies van de commissie «toekomstbestendig hoger-onderwijsstelsel» dat vandaag door de voorzitter van die commissie, prof. dr. C.P. Veerman, aan mij werd aangeboden.

Het is een belangrijk, richtinggevend advies dat de noodzaak van een kwaliteitsagenda voor het hoger onderwijs, onderbouwt.

Hogere kwaliteit, meer profilering door universiteiten en hogescholen en meer differentiatie in het onderwijs, dat zijn drie kernboodschappen uit het advies.

De commissie houdt een pleidooi voor een door alle betrokkenen – instellingen, studenten, overheid, werkgevers en werknemers – gedragen visie op het hoger onderwijs. In de periode tot het aantreden van het nieuwe kabinet wil ik daar mijn bijdrage aan leveren. Ik zal met de instellingen en de studenten spreken om een aantal thema’s uit het rapport samen verder uit te werken en besluitvorming door een nieuw kabinet waar mogelijk voor te bereiden.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.