31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

31 511 Beleidsdoorlichting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nr. 797 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 december 2019

Hierbij bied ik u de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek «Houdbaar voor de toekomst» aan1. Hiermee geef ik invulling aan artikel 2.4, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Tevens stuur ik u de beleidsdoorlichting van artikel 6 (hbo) en artikel 7 (wo)2. De beleidsdoorlichting is uitgevoerd door een onafhankelijke (wetenschappelijke) commissie die is samengesteld door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). In de Strategische agenda voor hoger onderwijs en onderzoek treft u tevens de beleidsreactie op de beleidsdoorlichting aan.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven