Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831288 nr. 644

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 644 MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN BRUINS

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het bedrag dat in het profileringsfonds van onderwijsinstellingen beschikbaar is, is bedoeld voor zowel studenten die onvrijwillig vertraging oplopen als voor studenten die vertraging oplopen door bijvoorbeeld een bestuursjaar;

constaterende dat dit fonds door weinig van de studenten die onvrijwillig

vertraging oplopen door bijvoorbeeld een functiebeperking of mantelzorg, wordt gebruikt;

verzoekt de regering om, in overleg met de instellingen, het profileringsfonds in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) meer bekendheid te geven onder studenten die onvrijwillig studievertraging oplopen en ervoor te zorgen dat studenten ook lopende het studiejaar een beroep kunnen doen op dit fonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tielen

Bruins