31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 459 MOTIE VAN HET LID DUISENBERG C.S.

Voorgesteld 21 mei 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat studenten en anderen het Bungehuis en Maagdenhuis hebben bezet en daar na lang verblijf door politie en ME zijn verwijderd;

constaterende dat bij deze bezettingen directe en indirecte schade is veroorzaakt die in een eerste inschatting door de Universiteit van Amsterdam is geraamd op € 500.000;

overwegende dat de schade van deze bezetting op het onderwijsbudget van de UvA, de overheid en daarmee de belastingbetaler wordt afgewenteld indien geen verhaal wordt ingediend;

roept de Minister van OCW op om met de UvA in gesprek te gaan en binnen de juridische mogelijkheden, de geleden schade, nu betaald uit publieke middelen, maximaal te verhalen op de bezetters, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Duisenberg

Rog

Beertema

Bisschop

Naar boven