31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 427 MOTIE VAN HET LID MEI LI VOS

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er aan universiteiten en hogescholen relatief veel mensen op basis van flexcontracten werken;

constaterende dat het kabinet met de Wet werk en zekerheid een belangrijke stap heeft gezet in het beperken van het aantal tijdelijke contracten;

van mening dat flexcontracten een negatief effect (kunnen) hebben op de continuïteit en kwaliteit van onderwijs en onderzoek;

overwegende dat een dermate groot percentage flexcontracten niet kan en mag worden verklaard door bestuurders vanuit ervaren onzekerheid over financiering maar vooral voortkomt uit ad-hocpersoneelsbeleid;

verzoekt de regering om een krachtig signaal af te geven aan de besturen van universiteiten en hogescholen over de wenselijkheid van stabiele carrièrepaden en in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om afspraken te maken over het herstellen van de balans tussen het aantal vaste en flexibele contracten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mei Li Vos

Naar boven