31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 421 MOTIE VAN HET LID DUISENBERG C.S.

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet het initiatief heeft genomen voor de eerste wetenschapsvisie sinds 25 jaar, met als doel een wetenschap van wereldformaat die zich meer verbindt met de samenleving en zich richt op de grote maatschappelijke uitdagingen;

constaterende dat de Vereniging van Universiteiten (VSNU) in 2014 vier toekomstscenario's voor Nederlandse universiteiten heeft laten opstellen door het Rathenau Instituut;

overwegende dat de Wetenschapsvisie een aantal goede keuzes maakt, maar dat de visie door experts desalniettemin wordt gekarakteriseerd als het meest behoudende scenario («Nationale vertrouwdheid»);

verzoekt de Kamer om door het Rathenau Instituut de kansen, risico's en strategische keuzes voor ons wetenschapsbestel voor alle vier de scenario's (Nationale vertrouwdheid, Regionale kracht, Europese variatie, Internationale selectie) in kaart te laten brengen,

verzoekt de Kamer tevens om de Wetenschapsvisie op haar kansen en risico's te laten toetsen in elk van de scenario's,

en gaat over tot de orde van de dag.

Duisenberg

Mei Li Vos

Rog

Jasper van Dijk

Naar boven