31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 420 MOTIE VAN HET LID DUISENBERG C.S.

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Nederlandse verdienvermogen gebaat is bij een goede samenwerking tussen het hoger onderwijs en het bedrijfsleven;

overwegende dat de uitwisseling en samenwerking tussen deze twee bevorderd kunnen worden door de zogeheten «industrial doctorates», wat een co-locatie van publieke en industriële onderzoekers bewerkstelligt en waardoor ook industriële onderzoekers kunnen promoveren onder verantwoordelijkheid van een hoogleraar en dat daarmee het aantal bèta-promoties aangejaagd kan worden;

verzoekt de regering om de promotievorm «industrial doctorates» gezamenlijk door overheid en bedrijfsleven te ontwikkelen en voor wat betreft de overheid tijdelijk dekking te reserveren in het onderbenutte ho/wo--deel van de subsidieregeling praktijkleren en voor de lange termijn de thematiek en facilitering van «industrial doctorates» mee te nemen in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en de uitwerking van de Wetenschapsvisie van het kabinet om een structurele oplossing te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Duisenberg

Mohandis

Klaver

Van Meenen

Naar boven