31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 416 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Ontvangen ter Griffie op 10 februari 2015.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 14 maart 2015.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 15 maart 2015.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 februari 2015

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Economische Zaken, het ontwerpbesluit experiment promotieonderwijs1.

Deze toezending geschiedt in het kader van de procedure, bedoeld in artikel 1.7a, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Dit artikellid noemt een termijn van vier weken.

Indien meer dan een vierde deel van die termijn binnen een recesperiode van uw Kamer valt, wordt de termijn zodanig verlengd dat drie vierde deel daarvan buiten die recesperiode van uw Kamer valt.

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het besluit met ingang van 1 september 2015.

Eenzelfde brief heb ik heden gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven