Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431288 nr. 383

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 383 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 maart 2014

Hierbij ontvangt u het adviesrapport flexibel hoger onderwijs voor volwassenen, dat mij op 12 maart 2014 is aangeboden door de heer Rinnooy Kan, voorzitter van de adviescommissie1.

Daarnaast ontvangt u hierbij het implementatieplan voor een toekomstbestendige inrichting van een systeem voor validering en de begeleidende brief van de voorzitter van de convenantpartners evc, mevrouw Van Erp2.

Zoals aangekondigd in mijn brief van 9 januari jl. (Kamerstuk 31 288, nr. 361) ontvangt u voor de zomer van 2014 mijn beleidsreactie, waarin ik zowel op het adviesrapport als op het implementatieplan zal ingaan.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer