Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431288 nr. 373

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 373 MOTIE VAN HET LID STRAUS

Voorgesteld 20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de staatssecretaris voornemens is om een aantal technische wijzigingen aan te brengen in de voorzieningenplanning voortgezet onderwijs;

overwegende dat een van deze wijzigingen gericht is om ruimte te bieden aan nevenvestigingen buiten het RPO-gebied onder strikte voorwaarden;

constaterend dat dit een belemmering is voor nieuwe onderwijsvormen, nieuwe vormen van samenwerking in het onderwijs en nieuwe toetreders;

verzoekt de regering om, de voor- en nadelen van verruiming van deze voorwaarden in kaart te brengen en te overwegen om deze verruiming alsnog mee te nemen in de wetswijziging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Straus