Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231288 nr. 245

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 245 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LUCAS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 214

Voorgesteld 6 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat regelmatig wervings- en voorlichtingsmateriaal van opleidingen in het hoger onderwijs foute of onvolledige informatie bevat;

constaterende, dat instellingen vanuit de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschap (WHW) de plicht hebben om zodanige informatie aan aankomende studenten te verschaffen dat deze zich een goed beeld kunnen vormen van de opleiding;

overwegende, dat eerlijke voorlichting helpt om studenten op de juiste plek te krijgen en daarmee uitval en vertraging te voorkomen;

verzoekt de regering dit artikel in de WHW te expliciteren middels een circulaire en daarin aan te geven welke informatie in ieder geval opgenomen moet worden in voorlichtings- en wervingsmateriaal waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan hoeveel contacturen er worden gegeven, hoeveel uren studiebelasting er zijn, wat het arbeidsmarktperspectief is en welke masteropleidingen aansluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucas

Jadnanansing

Van der Ham

De Rouwe