31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 175 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 24 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het huidige bestuursmodel van hogescholen niet in staat is gebleken om de neerwaartse spiraal waarin het hbo is terechtgekomen te voorzien;

overwegende, dat het bovendien niet in staat is gebleken om deze trend op tijd te keren;

constaterende, dat dit model waarin de raad van toezicht als hoogste orgaan fungeert, zichzelf heeft gediskwalificeerd als het gaat om verantwoording nemen en verantwoording afleggen;

verzoekt de regering het governancemodel in het ho te onderzoeken en de lessen van hogeschool Inholland hierin mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

Naar boven