31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 174 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 24 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de NVAO haar taak als accreditatieorgaan onvoldoende heeft waargemaakt;

constaterende, dat een robuuste, transparante en controleerbare accreditatie noodzakelijk is om de kwaliteit van het onderwijs te borgen;

verzoekt de regering de verantwoordelijkheid voor accreditatie van hbo-opleidingen onder haar directe verantwoordelijkheid te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

Naar boven