31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 169 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 24 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een onafhankelijke en deskundige examencommissie garant moet staan voor het eindniveau van afgestudeerden;

constaterende, dat professionele docenten de benodigde deskundigheid bezitten;

overwegende, dat bedrijfsmatige overwegingen geen belangrijke rol mogen spelen in de examencommissie;

verzoekt de regering te regelen dat een meerderheid van de examencommissie bestaat uit professionele docenten en dat zij zeggenschap krijgt over toetsing, examinering en toelating,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Naar boven