31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 120 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 oktober 2010

Hierbij ontvangt u de tussenrapportage van de Inspectie van het Onderwijs naar alternatieve afstudeertrajecten in het hoger onderwijs1. Uw Kamer heeft in haar brief van 16 september jl. (kenmerk 31288-109/ 2010D35317) laten weten per ommegaande geïnformeerd te willen worden, zodra de tussenrapportage gereed is.

Ik zal uw Kamer begin november a.s. voorzien van mijn reactie op deze rapportage. Ook zal ik daarbij antwoord geven op de schriftelijke vragen die door verschillende Kamerleden zijn gesteld naar aanleiding van de berichten over het afgeven van diploma’s in het hoger beroepsonderwijs.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven