31 271 Beleidsdoorlichting Buitenlandse Zaken

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 december 2014

Naar aanleiding van de toezegging van de Minister van Financiën aan uw commissie voor Financiën op 18 juni 2014 informeren wij u over een aantal beleidsdoorlichtingen waarvan de planning is aangepast.

Jaarlijks wordt de planning als onderdeel van beide begrotingen (Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 17) gemaakt. Daarnaast wordt uw Kamer over de planning en de eventuele aanpassingen geïnformeerd via de jaarverslagen.

De beleidsdoorlichtingen en de daaraan voorafgaande evaluaties worden bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken grotendeels door de directie Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie uitgevoerd. Deze programmering is dynamisch en wordt jaarlijks aangepast zonder de in de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE 2012) gestelde termijn te overschrijden.

Om de hieronder per beleidsdoorlichting specifiek genoemde redenen is een aantal beleidsdoorlichtingen geherprogrammeerd. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de planning van doorlichtingen die verder in de toekomst waren gepland. Daarbij speelt tevens mee dat vorig jaar de BZ-begroting is gesplitst, waardoor de planning aangepast moest worden om tot optimale dekking en een betere spreiding in de tijd te komen. Er kwamen meer en andere begrotingsartikelen. Uitgangspunt blijft natuurlijk de kwaliteit van de evaluaties.

Tenslotte hebben externe factoren voor vertraging gezorgd. Bijvoorbeeld vanwege aanvullende vragen van een referentiegroep of personele omstandigheden in onderzoekteams.

Het betreft de volgende beleidsdoorlichtingen voor de begroting Buitenlandse Zaken:

  • Mensenrechten (beleidsdoelstelling 1.2). De feitelijke beleidsdoorlichting is afgerond maar door de recente ministerwisseling zal deze doorlichting met de beleidsreactie in het eerste trimester van 2015 aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

  • Nabuurschap (oostelijke partnerschapslanden inclusief MATRA) (beleidsdoelstelling 3.2). Vooronderzoek is met vertraging gestart waardoor de beleidsdoorlichting in 2016 zal worden afgerond. Oplevering was gepland in 2015.

  • NL Gastland (beleidsdoelstelling 4.5) zal in 2016 worden opgeleverd. Hiermee sluit de doorlichting beter aan op de beleidscyclus en wordt een betere spreiding van beleidsdoorlichtingen verkregen.

Het betreft de volgende beleidsdoorlichtingen voor de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking:

  • Hernieuwbare energie (beleidsdoelstelling 2.3). Deze beleidsdoorlichting zou in 2014 worden afgerond maar heeft vertraging opgelopen doordat deelonderzoek onder de maat was en aangevuld moest worden. Afronding zal in 2015 plaatsvinden.

  • Genderbeleid (beleidsdoelstelling 3.2). Door additionele vragen van de referentiegroep en de complexiteit van het onderwerp was aanvullend onderzoek nodig. In 2015 zal deze beleidsdoorlichting worden afgerond.

  • Rechtsstaatontwikkeling, democratisering en corruptiebestrijding (beleidsdoelstelling 4.3). Oplevering was gepland in 2015 maar zal in 2016 plaatsvinden vanwege personele omstandigheden in het onderzoeksteam.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen

Naar boven