31 268 Jaarnota Integratiebeleid 2007–2011

Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 oktober 2011

Hierbij bied ik u aan de rapportages 1:

  • Marokkaanse Nederlanders 2011, positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit in 22 gemeenten (meting 2)

  • Antilliaanse Nederlanders 2011, positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit in 22 gemeenten (meting 2).

Deze rapportages worden sinds 2010 jaarlijks opgesteld in het kader van de aanpakken van Marokkaans- en Antilliaans-Nederlandse risicojongeren.

Deze rapportages worden opgesteld op verzoek van de betrokken gemeenten. De gemeenten gebruiken deze rapportages voor de inzet van concrete maatregelen.

Zichtbare vooruitgang was in deze rapportages nog niet te verwachten. De gemeenten zijn eind 2009 begonnen met hun geïntensiveerde aanpak en veel maatregelen zijn in 2010 ingevoerd en kunnen dus nog nauwelijks in de resultaten tot uitdrukking komen. De rapportages geven een beeld van voortijdig schoolverlaten in het schooljaar 2009–2010, werkloosheid en uitkeringsgegevens van 1/1/2010 en verdachtenregistratie over heel 2010.

Het gemeentelijk samenwerkingsverband Marokkaans-Nederlandse risicojongeren heeft daarnaast met een inventarisatie de inspanningen en resultaten in de betrokken gemeenten in beeld gebracht. (zie bijlage) Hieruit blijkt dat gemeenten positieve veranderingen zien vooral op het punt van overlastbestrijding.

Omdat de betrokken gemeenten resultaten zien van het geïntensiveerde beleid zijn zij bereid te blijven investeren in de ontwikkelde aanpak en nemen (elementen van) de specifieke aanpak over in hun reguliere beleid. Ook willen de gemeenten hun onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling voortzetten.

Met de gemeenten in de samenwerkingsverbanden van zowel Antilliaans-Nederlandse als Marokkaans-Nederlandse risicojongeren vindt overleg plaats over de voortgang en de wijze waarop men de aandacht voor de problematiek borgt in het reguliere beleid.

De betrokken gemeenten ontvangen tot eind 2012 geld voor de extra aanpak. Daarna stopt de subsidie conform de afspraak in de Integratiebrief. De aanpak en de daarop gebaseerde maatregelen moeten voor iedereen gaan gelden, afkomst speelt daarbij geen rol.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven