Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031268 nr. 35

31 268 Jaarnota Integratiebeleid 2007–2011

Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE, VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 augustus 2010

Tijdens het spoeddebat op 17 maart jl. over het bericht «Gouda koopt tuig af» (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr. 64, blz. 5630–5651) heeft de minister voor Wonen, Wijken en Integratie u toegezegd om een aantal vragen te beantwoorden die zijn gesteld door de Kamerleden Karabulut (SP) en Çörüz (CDA). Hierbij voldoen wij aan dit verzoek.

Naast de beantwoording van de vragen wordt in deze brief ook aangegeven op welke wijze uitvoering is gegeven aan de motie van Kamerlid De Krom.

Daarnaast heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tevens minister van Justitie u op 16 maart jl. tijdens het vragenuur inzake «Bendevorming criminele Marokkaanse jongeren» (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr. 63, blz. 5530–5532) toegezegd om het KLPD-rapport «Analyse Marokkaanse daderpopulaties van gemeenten in Nederland» toe te zenden. In de bijlage treft u dit rapport aan.1 Hiermee wordt ook aan deze toezegging voldaan. Het Rijk heeft met de 22 gemeenten van het samenwerkingsverband Aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren een monitor ontwikkeld die inzicht zal geven in de mate van oververtegenwoordiging van Marokkaans-Nederlandse jongeren op de gebieden voortijdig schoolverlaten, werkloosheid en criminaliteit en de samenhang hiertussen in deze 22 gemeenten. Deze monitor bevat meer indicatoren dan de analyse van het KLPD. Om die reden zullen de uitkomsten van de monitor worden gebruikt om Uw Kamer te informeren over actuele cijfers inzake Marokkaans-Nederlandse risicojongeren in plaats van actualisering van het KLPD-rapport.

Stand van zaken politiecapaciteit Gouda (Vraag Kamerlid Karabulut)

De politie Hollands Midden geeft aan dat de feitelijke bezetting van het politieteam Gouda met 124 FTE 4,6% onder de formatie van 130 FTE (stand van zaken juni 2010) ligt en daarmee binnen een redelijke bandbreedte tussen onder- en overbezetting.

Fors toegenomen is de beschikbare politiecapaciteit voor het werk op straat. Door een andere verdeling van agenten in opleiding in de regio konden het afgelopen jaar in Gouda meer (hoofd)agenten worden ingezet.

Met betrekking tot de bezetting van wijkagenten in Gouda meldt de politie Hollands Midden dat deze gelijk is aan de formatie. In totaal zijn er 11 wijkagenten werkzaam. Deze medewerkers worden ingezet voor toezicht en handhaving in de eigen wijk.

Politiepost Oosterwei

De politiepost in Oosterwei is in 2002 opgegaan in het toenmalige nieuwe politiebureau in de wijk Goverwelle. Volgens de politie Hollands Midden is de slagkracht en flexibiliteit van de politie in Gouda versterkt door samenvoeging in 2008 van de twee politieteams. Door vermindering van «overhead» en het realiseren van huisvesting op één locatie is er extra politiecapaciteit beschikbaar gekomen.

Overzicht van de feiten met betrekking tot de aanhoudingen en veroordelingen in Gouda rondom de kerstperiode (sneeuwbalincidenten) (Vraag Kamerlid Karabulut)

De politie Hollands Midden meldt dat er rond deze incidenten 71 aanhoudingen zijn verricht met het doel verdachten van de strafbare feiten op te sporen en de rust op straat terug te brengen. Deze aanhoudingen hebben ertoe geleid dat er tot op heden 16 zaken door de politie zijn overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Dat aantal kan overigens nog oplopen, omdat sommige zaken nog bij de politie in behandeling zijn. 

Van de 16 zaken zijn er 8 geseponeerd omdat het feit gering was. De verdachten in de andere 8 zaken zijn ofwel gedagvaard ofwel opgeroepen voor een Officierszitting (dit is een zitting waarbij de verdachte door het Openbaar Ministerie een transactie aangeboden krijgt, die overigens ook kan bestaan uit een taakstraf). 

Stand van zaken met betrekking tot de middelen van het Rijk voor Gouda voor de inzet van gezinsmanagers, straatcoaches en 6 KMAR rechercheurs (Vraag Kamerlid Çörüz)

Middelen ten behoeve van de inzet van gezinsmanagers

Om Marokkaans-Nederlandse multiprobleemgezinnen intensief te begeleiden ontvangt Gouda in de periode 2009–2011 in totaal € 900 000,– van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze middelen worden besteed aan de inhuur van de gezinsmanagers, aan de inkoop van begeleidingstrajecten van gezinsleden en aan de benodigde projectleiding van het gezinsmanagement vanuit het Veiligheidshuis in Gouda.

Door de inzet van gezinsmanagers beoogt Gouda overlast en criminaliteit in de wijken tegen te gaan door een intensieve aanpak «achter de voordeur». De gezinsmanager neemt tijdelijk de regie in het gezin over en heeft het voortouw bij de afstemming van de zorg. Hij is het aanspreekpunt voor het gezin en de overige hulpverleners.

Sinds de zomer van 2009 zijn in Gouda twee gezinsmanagers ingezet, die acht gezinnen begeleiden. In eerste instantie is Gouda uitgegaan van twintig zwaar overlastgevende gezinnen, die door middel van gezinsmanagement geholpen zouden moeten worden. Op dit moment wordt geanalyseerd op welke wijze de resterende gezinnen voor gezinsmanagement in aanmerking komen. 

Middelen ten behoeve van de inzet van straatcoaches

Voor de aanpak van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren ontvangt Gouda in de periode 2009–2012 in totaal € 800 754,– vanuit het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie. Deze middelen zet de gemeente in voor straatcoaches.

Doel van deze inzet is het terugdringen van de overlast op straat, waarbij de focus vooral ligt op jongeren in de leeftijd van 8–15 jaar, en het voorkomen dat deze jongeren afglijden naar crimineel gedrag.

Vanaf september 2009 zijn de straatcoaches in Gouda van start gegaan. Twee koppels van drie man zijn vanaf die periode van woensdag tot en met zondag aanwezig in verschillende wijken in Gouda, waaronder de buurt Oosterwei.

Middelen ten behoeve van de inzet van extra KMAR-rechercheurs

Er zijn gedurende ongeveer een half jaar zes extra rechercheurs bij de politie ingezet om een inhaalslag te maken op een aantal Goudse zaken, omdat de «werkvoorraad» destijds vrij groot was. In deze periode zijn de rechercheurs bezig geweest met meer dan honderd zaken.

Voor dergelijke bijstand bestaat een regeling. Het geeft flexibiliteit wanneer er tijdelijk behoefte is aan extra capaciteit. De kosten van de inzet van deze KMAR-rechercheurs komen ten laste van het ministerie van Justitie. Daarvoor zijn aan Gouda geen extra middelen beschikbaar gesteld.

Motie Kamerlid De Krom

Tijdens het spoeddebat heeft uw Kamer een motie2 aangenomen, waarin wordt aangegeven dat de regering moet bevorderen dat gemeenten verantwoord dienen om te gaan met belastinggeld en criminele en overlastgevende jongeren niet belonen voor hun gedrag. De minister voor Wonen, Wijken en Integratie heeft tijdens het bestuurlijk overleg met de gemeenten op 17 juni jl. het in de motie vervatte verzoek medegedeeld. De gemeenten hebben de minister verzekerd dat dergelijke praktijken niet zijn voorgekomen en ook niet zullen voorkomen.

Wij vertrouwen erop u met het bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben.

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

XNoot
2

TK 2009–2010, 31 268, nr. 30 Motie van De Krom: De Kamer verzoekt de regering te bevorderen dat criminele en overlastgevende jongeren niet mogen worden beloond voor hun gedrag middels bijvoorbeeld vakantiereisjes, stagereisjes of feestjes op kosten van de belastingbetaler.