31 266
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

nr. 20
MOTIE VAN DE LEDEN BISKOP EN DEPLA

Voorgesteld 17 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat ouders tot nu toe geen formele positie hebben gehad in de medezeggenschap binnen de bve-sector;

constaterende, dat met de wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs 25 ouders het recht hebben, een ouderraad te vormen met bevoegdheden vast te leggen in een medezeggenschapsstatuut;

overwegende, dat het betrekken van ouders bij medezeggenschap in de bve-sector nieuw is;

overwegende, dat afzonderlijke instellingen beperkte mogelijkheden hebben, aandacht te besteden aan de versterkte positie van ouders;

verzoekt de regering om proactief in samenwerking met het onderwijsveld een campagne te starten om ouders enerzijds te informeren over hun toegenomen rechten en anderzijds te stimuleren van hun medezeggenschapsrechten gebruik te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Biskop

Depla

Naar boven