31 265 Adoptie

Nr. 84 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Voorgesteld 11 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de commissie-Joustra heeft geconcludeerd dat er ernstige misstanden zijn voorgevallen bij interlandelijke adoptie en de Nederlandse overheid daarvan op de hoogte was;

overwegende dat voor geadopteerden het vinden van hun biologische ouders en/of familie vaak een ingewikkelde en kostbare zoektocht is;

van mening dat de overheid, gezien haar rol in het verleden bij adopties, een morele verantwoordelijkheid heeft om geadopteerden te ondersteunen in de zoektocht naar hun afkomst;

verzoekt de regering, te inventariseren welke behoefte er bestaat onder geadopteerden aan hulp, (financiële) steun, de rol van de overheid en juist eigen regie met betrekking tot zoektochten naar afstammingsinformatie en hiertoe zo nodig verschillende scenario's in kaart te brengen, en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Van Toorenburg

Kuiken

Van den Berge

Bergkamp

Van der Staaij

Van der Graaf

Van Gent

Markuszower

Naar boven