31 265
Adoptie

nr. 6
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 mei 2008

De Commissie lesbisch ouderschap en interlandelijke adoptie, onder voorzitterschap van mevrouw mr. N.A. Kalsbeek, heeft mij heden het Rapport interlandelijke adoptie, Alles van waardeis weerloos aangeboden. Bijgaand treft u het rapport ter kennisneming aan.1

Sommige aanbevelingen van de Commissie zijn meer algemeen van aard, andere betreffen op specifieke punten de adoptieprocedure, de vergunninghouders en de adoptieouders. Het spreekt voor zich dat het enige tijd neemt om de implicaties ervan te bezien. Ik streef ernaar kort na het zomerreces inhoudelijk te reageren op het rapport.

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven