31 265 Adoptie

Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 november 2015

Op 10 september jl. heeft de vaste commissie van Veiligheid en Justitie een rondetafelgesprek gehouden over afstandsmoeders. In navolging van die bijeenkomst heeft de commissie de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bij brief van 30 september jl. gevraagd om in gesprek te gaan met de Raad voor de Kinderbescherming over het in overleg met experts opstarten van een onderzoek naar de problematiek van afstandsmoeders en illegale adoptie vanaf de jaren ’50 en de lessen die hieruit getrokken kunnen worden.

De problematiek van ongehuwd, zwangere vrouwen die afstand deden van hun kind is nauw verwant aan de tijdgeest waarin op die situatie een taboe rustte. Dit taboe heerste breed in de samenleving zowel de positie van de moeder als die van het kind stond op het spel. Tijdens de rondetafelbijeenkomst kwam dit beeld ook naar voren, waarbij door een aantal deelnemers werd gepleit voor nader onderzoek naar deze problematiek. Er kwam echter geen eenduidig beeld naar voren wat het doel van dat onderzoek zou moeten zijn. Mede op basis van hetgeen tijdens de rondetafelbijeenkomst naar voren is gebracht heb ik besloten via het WODC een verkennend onderzoek te laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de problematiek en de lessen die hier voor het heden uit getrokken kunnen worden.

De Minister voor Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Naar boven