31 265 Adoptie

Nr. 49 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2013

Hierbij bied ik u het rapport «Vergunninghouder interlandelijke adoptie A New Way. Kwaliteit van het bemiddelingsproces» van de Inspectie Jeugdzorg aan1.

De Inspectie Jeugdzorg heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van werkzaamheden van A New Way. Deze vergunninghouder heeft in juli 2011 toestemming gekregen om te mogen bemiddelen bij adopties vanuit de Verenigde Staten naar Nederland.

Bevindingen inspectie

Op basis van het onderzoek oordeelt de inspectie dat de kwaliteit van het bemiddelingsproces bij A New Way voldoende is.

Dit oordeel is gebaseerd op de beoordeling van vier onderzoeksthema’s:

  • Het verzamelen van gegevens met betrekking tot de aspirant-adoptiefouders. De inspectie is van oordeel dat dit goed gebeurt;

  • Het verzamelen van kindgegevens. De inspectie is van oordeel dat dit voldoende gebeurt;

  • De matching tussen kind en ouders. De inspectie is van oordeel dat dit goed verloopt;

  • De controle van de buitenlandse partnerorganisatie. De inspectie is van oordeel dat dit matig gebeurt.

De inspectie komt op basis van haar rapport tot de volgende verbeterpunten:

  • A New Way dient haar adoptieproces zo in te richten dat zij de verantwoordelijkheid neemt om een huisarts of medisch specialist te raadplegen voor de duiding van de (medische) gegevens van een kind.

  • A New Way dient haar adoptieproces zo in te richten dat zij zich in de toekomst een volledig beeld vormt van een buitenlandse partnerorganisatie voordat zij daarmee een bemiddelingsrelatie aangaat.

Beleidsreactie

In reactie op het rapport, wil ik op beide verbeterpunten ingaan.

Zoals eerder ook met uw Kamer gedeeld, wordt de aanbeveling van de inspectie om een arts in te schakelen voorafgaande aan de matching ter beoordeling van het medisch dossier, opgenomen in het kwaliteitskader van de vergunninghouders interlandelijke adoptie. De wijze waarop deze aanbeveling wordt opgenomen is nog onderwerp van gesprek met de vergunninghouders, de Stichting Adoptievoorzieningen, de Raad voor de Kinderbescherming, de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen en Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland. Hierbij worden ook de aanbevelingen van de inspectie betrokken over de invulling van de nazorg en de medische screening na aankomst van een adoptiekind in Nederland. De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft uw Kamer hierover op 28 mei 2013 geïnformeerd2. Dit verbeterpunt vormt vooralsnog dan ook geen toetsingscriterium voor mijn Ministerie.

Ten aanzien van het verbeterpunt om een volledig beeld te vormen van een buitenlandse partnerorganisatie geeft het rapport van de inspectie al aan welke stappen A New Way hierin heeft gezet. Navraag bij A New Way leert dat ook de vereisten van het kwaliteitskader en de concrete voorwaarden waar een buitenlandse partnerorganisatie aan moet voldoen, zijn opgenomen in het eigen beleid van de organisatie.

Ik ben de inspectie erkentelijk voor het degelijke onderzoek dat zij heeft verricht.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Kamerstuk 31 265, nr. 48

Naar boven