Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031243 nr. 16

31 243
Wereldwijd dienstbaar

nr. 16
BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 maart 2010

Op 1 maart 2008 heeft de Kamer het plan van aanpak ontvangen van het interdepartementale project Verkenningen (TK 2008 31 243, nr. 6). De Verkenningen hebben in de afgelopen twee jaar op grond van de op langere termijn te verwachten ontwikkelingen en mogelijke scenario’s, mogelijke beleidsopties geformuleerd met betrekking tot de toekomstige ambities voor de Nederlandse defensie-inspanning, de daaruit voortvloeiende samenstelling en toerusting van de krijgsmacht en het daarbij behorende niveau van de defensiebestedingen.

Niet eerder is in ons land op defensiegebied een interdisciplinaire, interdepartementale of internationale benadering gevolgd die zich laat vergelijken met die van de Verkenningen. Hoofddoel is het bieden van een gezaghebbende en objectieve basis voor toekomstbestendige politieke keuzes over de Nederlandse defensie-inspanning.

Mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Justitie, de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Financiën bied ik u hierbij het eindrapport van de Verkenningen aan1.

De minister van Defensie,

E. van Middelkoop


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.