31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 276 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 november 2017

Het kabinet streeft naar 49% emissiereductie in 2030. Het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord, te weten 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023, zijn een stap op weg daarnaartoe. Vanuit de rijksoverheid is de stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE+) het belangrijkste instrument om deze doelen te realiseren. Met deze brief informeer ik uw Kamer over de voorlopige resultaten van de tweede openstellingsronde van de SDE+ in het najaar van 2017.

In de najaarsronde van de SDE+ 2017 zijn 5.783 aanvragen ingediend met een budgetclaim van in totaal ruim € 9,9 miljard. Deze aanvragen worden op dit moment door de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland behandeld. De projecten worden zorgvuldig beoordeeld op basis van de eisen van de regeling en getoetst op technische, financiële en economische haalbaarheid. Dit proces loopt in ieder geval tot begin volgend jaar.

Naar verwachting zijn er ruim voldoende projecten om het verplichtingenbudget van € 6 miljard volledig te beschikken. Het verplichtingenbudget houdt in dat de projecten die in de najaarsronde beschikt worden, in totaal gezamenlijk ten hoogste € 6 miljard aan subsidie kunnen ontvangen gedurende hun subsidie looptijd. De werkelijke kasuitgaven kunnen lager zijn en worden verspreid over deze looptijd en hangen af van de jaarlijkse marktwaarde van energie en de daadwerkelijke energieproductie van projecten.

De SDE+ is gebaseerd op technologieneutraliteit. Alle toegestane technologieën dingen op basis van de kostprijs mee naar een deel van het budget. Hierdoor is vooraf niet bekend welk bedrag aan projecten met een bepaalde technologie zal worden toegekend. De concurrentie tussen technologieën en projecten zorgt er voor dat de kosten van de energietransitie zo laag mogelijk zijn.

De najaarsronde SDE+ 2017 is in drie fases opengesteld. Doordat eerst de categorieën met een lage kostprijs (basisbedrag) in aanmerking komen voor subsidie, wordt met hetzelfde budget meer hernieuwbare energieproductie gerealiseerd. Onderstaande figuur toont het verloop van het aangevraagde budget per fase.

In de eerste fase (tot een basisbedrag van maximaal 9 cent/kWh) is er voor ruim € 4,3 miljard aangevraagd voor met name projecten in de categorieën wind op land en geothermie. In de tweede fase (tot en met 11 cent/kWh) is het aangevraagd budget opgelopen tot € 7 miljard. In deze fase zijn vooral aanvragen binnengekomen op het gebied van zon-PV en biomassa. In de derde fase konden projecten tot en met 13 cent/kWh indienen. In deze derde en laatste fase zijn vooral aanvragen in de categorie zon-PV bijgekomen, in totaal 3095. In de derde en laatste fase is het aangevraagde budget opgelopen tot ruim € 9,9 miljard.

Tabel 1 geeft een totaaloverzicht van de aanvragen in de verschillende categorieën, inclusief het vermogen en de budgetclaim.

De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland zal de aanvragen de komende tijd inhoudelijk beoordelen. Ik zal uw Kamer naar verwachting in februari 2018 informeren over de resultaten van de openstellingsronde SDE+ najaar 2017.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Naar boven