31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 144 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 Februari 2013

Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn er twee moties over windenergie op land door uw Kamer aangenomen.

Het betreft een motie waarbij de regering wordt verzocht te onderzoeken of het mogelijk is windturbines te plaatsen in gebieden in eigendom van de rijksoverheid en daarbij mogelijkheden voor participatie te bieden (Kamerstuk 33 400 XII, nr. 29).

Ook is er een motie aangenomen die de regering verzoekt burgerparticipatie in projecten voor wind op land te bevorderen en een einde te maken aan belemmeringen voor burgerparticipatie, onder meer door in de Rijksstructuurvisie windenergie op land ruimte te creëren voor burgerprojecten (Kamerstuk 33 400 XII, nr. 41).

Op dit moment wordt voortvarend gewerkt aan de Rijksstructuurvisie windenergie op land. De beide moties en de prestatieafspraken, die ik 31 januari jl. samen met de minister van Economische Zaken in IPO-verband met de provincies heb gemaakt, zal ik daarin verwerken. Deze afspraken zijn inmiddels separaat door de minister van Economische Zaken aan u toegezonden. Ik verwacht u de structuurvisie in het eerste kwartaal van 2013 aan te kunnen bieden.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven