Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231239 nr. 124

31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 124 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 oktober 2011

Hiermee voldoe ik aan uw verzoek van 12 oktober 2011 u te informeren over de termijn waarop de Nederlandse reguliere rapportage inzake de Richtlijn Hernieuwbare Energie naar de Europese Commissie wordt verstuurd. U verzoekt de rapportage, met het oog op het Wetgevingsoverleg Energie op 21 november 2011, uiterlijk vrijdag 11 november 2011 aan uw Kamer aan te bieden.

Artikel 22 van de Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG) schrijft voor dat lidstaten de rapportage over de geboekte voortgang bij het bevorderen en het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen uiterlijk op 31 december 2011 bij de Commissie moeten indienen.

Vanzelfsprekend zal ik een afschrift van de rapportage aan uw Kamer aanbieden. De rapportage zal echter niet voor 11 november gereed zijn. Ik wil u er dan ook graag op wijzen dat de rapportage zal aansluiten op de doorrekening van de motie Halsema c.s. (32 417, nr. 39), waarover 19 september jl. aan uw Kamer is gerapporteerd.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen