31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 113 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 18 april 2011

De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie naar aanleiding van de brief van 17 maart 2011 inzake de reactie op de brief over clusteren van woningen met SDE-subsidie (2011Z05499/2011D13617).

De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 18 april 2011. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,

Van der Ham

Adjunct-griffier van de commissie,

Blacquière

1

Hoeveel aanvragen per straat of blok zijn er voor de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE) ronde 2010 gedaan?

Er zijn in 2010 voor de categorie Zon-PV van 1–15 kWp in totaal circa 1000 aanvragen geclusterd ingediend in circa 60 bundels. Zowel in 2009 als in 2010 was het mogelijk om Zon-PV-aanvragen gebundeld in te dienen. Er werd bij loting aan deze bundel één positie toegekend. Op deze manier kon men zich ervan verzekeren dat niet slechts een deel van de aanvragen werd toegekend. Voor de aanvragen binnen een bundel geldt in geval van loting dat alle aanvragen worden toegekend, dan wel dat alle aanvragen worden afgewezen.

2

Hoeveel van de aanvragen voor de SDE-ronde van 2010 zijn afgewezen omdat ze pas achteraf zijn gedaan?

Er zijn in 2010 in totaal ruim 18 000 aanvragen ontvangen voor de categorie Zon-PV klein van 1–15 kWp. Ruim 17 000 aanvragen zijn ontvangen op de eerste dag van openstelling. Het budget van 69 miljoen euro was toereikend voor ongeveer 4300 aanvragen. Na loting is het overige deel van de aanvragen op dag 1 (circa 12 700) afgewezen. Bijna 1200 aanvragen zijn afgewezen omdat ze zijn ontvangen na de dag van overtekening (na 1 maart 2010).

3

Klopt het dat de applicatie van AgentschapNL om geclusterde aanvragen te doen niet werkte ten tijde van de SDE-aanvraag door woningcorporatie Woongoed Flakkee? Zo ja, is dit voor u reden om alsnog de geclusterde inzet van de verstrekte subsidies aan genoemde corporatie toe te staan?

Met de applicatie van AgentschapNL was het vanaf de openstelling van de categorie Zon-PV klein mogelijk om aanvragen individueel of als onderdeel van een bundel in te dienen. Er zijn tijdens de openstellingsperiode geen problemen gemeld die erop duiden dat het indienen van gebundelde aanvragen op 1 maart 2010 of later niet mogelijk zou zijn geweest. Ook niet door Woongoed Flakkee. Wel zijn er op 1 maart 2010 ruim 17 000 aanvragen ontvangen via deze applicatie, ruim 900 van deze aanvragen waren onderdeel van een bundel (circa 60 bundels). Ik moet daarom constateren dat de applicatie naar behoren heeft gewerkt. Er is dan ook geen aanleiding om geclusterde inzet achteraf alsnog toe te staan.

4

Hoeveel procent van de toegekende SDE-subsidies uit de subsidiejaren 2008, 2009 en 2010 worden voor de verschillende jaren per heden daadwerkelijk benut?

Van de in 2008 toegekende SDE-subsidies categorie Zon-PV was 42 procent gerealiseerd op 1 april 2011 (7,2 MW).

Van de in 2009 toegekende SDE-subsidies categorie Zon-PV klein was 38 procent gerealiseerd op 1 april 2011 (6,3 MW).

Van de toegekende SDE-subsidies categorie «Zon-PV klein 2010» was 23 procent gerealiseerd op 1 april 2011 (3,7 MW).

Voor alle subsidieronden geldt dat er nog projecten in voorbereiding zijn die nog gerealiseerd kunnen worden binnen de termijnen van de regeling.

5

Voor welk percentage van de benutte SDE-subsidies was benutting pas mogelijk na een tweede verdeelronde, omdat de eerst toegekende aanvrager de subsidie niet (tijdig) gebruikt heeft?

Er was in de SDE geen sprake van een tweede verdeelronde. Vrijgevallen budget uit de SDE bleef voor de SDE behouden, om in latere jaren opnieuw in te zetten.

6

Indien deze benuttingspercentages ruim onder de 100% liggen: overweegt u maatregelen om de benuttingsgraad te verhogen en de administratieve overhead bij de toekenning van subsidies te verlagen? Welke?

Zou clustering (ook voor andere aanvragers dan woningcorporaties) naar uw mening een bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van de benuttingsgraad van de SDE? Zo nee, waarom niet?

Op dit moment hebben partijen met een SDE-beschikking uit 2008, 2009 en 2010 nog steeds de gelegenheid om hun project te realiseren. Het aantal gerealiseerde projecten neemt nog gestaag toe. Pas nadat de realisatietermijn is afgelopen, kunnen conclusies worden getrokken over de benuttingsgraad.

Ik kijk zeer kritisch naar subsidieaanvragen om alleen serieuze projecten te honoreren. Daarbij zoek ik uiteraard naar een balans met de administratieve lasten die dit met zich meebrengt. Clustering levert alleen een bijdrage aan de benuttingsgraad als de subsidie-aanvragen vooraf gebundeld worden. Als ik achteraf clusteren toesta, lok ik juist veel onrealistische aanvragen uit voor willekeurige daken. Men kan immers achteraf toch gaan schuiven met de subsidiebeschikkingen. Daarmee maken serieuze aanvragers nog minder kans op een beschikking. Achteraf clusteren zou daarom oneerlijk zijn voor partijen die een serieuze aanvraag indienen en de benuttingsgraad juist verlagen.


X Noot
1

Samenstelling:

Leden: Dijksma, S.A.M. (PvdA), Snijder-Hazelhoff, J.F. (VVD), Verburg, G. (CDA), Koopmans, G.P.J. (CDA), Ham, B. van der (D66), voorzitter, Smeets, P.E. (PvdA), Samsom, D.M. (PvdA), Jansen, P.F.C. (SP), ondervoorzitter, Jacobi, L. (PvdA), Koppejan, A.J. (CDA), Graus, D.J.G. (PVV), Thieme, M.L. (PvdD), Gesthuizen, S.M.J.G. (SP), Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU), Tongeren, L. van (GL), Ziengs, E. (VVD), Braakhuis, B.A.M. (GL), Gerbrands, K. (PVV), Lodders, W.J.H. (VVD), Vliet, R.A. van (PVV), Dijkgraaf, E. (SGP), Schaart, A.H.M. (VVD) en Verhoeven, K. (D66).

Plv. leden: Jadnanansing, T.M. (PvdA), Elias, T.M.Ch. (VVD), Ormel, H.J. (CDA), Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (CDA), Koolmees, W. (D66), Dikkers, S.W. (PvdA), Klijnsma, J. (PvdA), Irrgang, E. (SP), Groot, V.A. (PvdA), Werf, M.C.I. van der (CDA), Dijck, A.P.C. van (PVV), Ouwehand, E. (PvdD), Gerven, H.P.J. van (SP), Ortega-Martijn, C.A. (CU), Gent, W. van (GL), Leegte, R.W. (VVD), Grashoff, H.J. (GL), Mos, R. de (PVV), Taverne, J. (VVD), Bemmel, J.J.G. van (PVV), Staaij, C.G. van der (SGP), Houwers, J. (VVD), Veldhoven en S. van (D66).

Naar boven