31 213 Belastingheffing overheidsbedrijven

Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 mei 2013

Op 2 mei 2013 heeft de Europese Commissie (Commissie) Nederland uitgenodigd dienstige maatregelen te nemen. De Commissie oordeelt dat Nederland passende maatregelen zou moeten treffen om de bestaande niet onderworpenheid aan vennootschapsbelasting van overheidsbedrijven af te schaffen, zodat overheidsbedrijven die economische activiteiten ontplooien op dezelfde wijze aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen als private ondernemingen.

Bijgaand treft u een brief aan waarin het kabinet aan de Commissie mededeelt dit voorstel voor dienstige maatregelen te aanvaarden1. De dienstige maatregelen ondersteunen het streven van het kabinet om een gelijk speelveld te creëren.

In dat kader loopt reeds een inventarisatie bij de medeoverheden en de departementen. Doel van deze inventarisatie is om een beter inzicht te krijgen in de verschillende economische activiteiten van medeoverheden en departementen. Dit is nodig om een passende invulling te kunnen geven aan de belastingplicht. Naar verwachting is deze inventarisatie dit najaar afgerond. In aansluiting daarop zal ik uw Kamer over het verdere verloop informeren.

Ik heb deze brief met bijlage tegelijkertijd aangeboden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer.

De Staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven