Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831209 nr. 35

31 209
Schoon en zuinig

31 239
Stimulering duurzame energieproductie

nr. 35
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2008

In vervolg op mijn brief van 4 april 2008 (TK 31 209 en 31 239, nr. 26) over de ontwikkeling van windturbineparken op zee informeer ik u hierbij, mede namens de ministers van Economische Zaken, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over de wijze waarop ik invulling wil geven aan de doelstelling om in deze kabinetsperiode 450 MW te committeren. Het hiervoor opgestelde draaiboek, waarvan een eerdere versie met betrokken partijen is besproken, is als bijlage bij deze brief gevoegd1. Hieronder worden de belangrijkste stappen aangegeven.

Uitgangspunt voor de aanpak zijn de reeds door de marktpartijen bij mij ingediende 77 initiatieven voor windturbineparken op zee. Zoals reeds in de brief van 4 april 2008 is aangegeven worden per 1 april 2008 geen nieuwe initiatieven meer in behandeling genomen. Het draaiboek beschrijft de stappen in periode van 1 juli 2008 tot november 2012. In juli 2008 zullen door de minister van Economische Zaken de belangrijkste selectiecriteria voor de tender voor de Stimuleringsregeling duurzame elektriciteitsproductie (SDE) bekend gemaakt worden. De initiatiefnemers krijgen tot 28 februari 2009 de tijd om de door hun aangemelde initiatieven uit te werken tot een volledige Wbr vergunningaanvraag voor windturbineparken op zee, met inbegrip van een daarbij behorende milieu effectrapport. Ik zal uiterlijk 1 november 2009 een besluit nemen op de ingediende Wbr aanvragen. Aanvragen voor SDE subsidie moeten voor 1 december 2009 bij de minister van EZ worden ingediend. Voorwaarde is in ieder geval een toegekende Wbr vergunning. Uiterlijk 1 april 2010 maakt Economische Zaken het besluit bekend aan welk park of welke parken, met een omvang van in totaal circa 450 MW, SDE-subsidie toegekend wordt. Indien minder dan 450 MW wordt gehonoreerd met SDE-subsidie, wordt dan bekeken op welke wijze met de resterende gereserveerde gelden zal worden omgegaan.

De verstrekte Wbr vergunningen gelden in principe voor een periode van 3 jaar. Indien in deze periode niet tot bouw wordt overgegaan, vervallen de vergunningen. Hierdoor zijn er geen onnodige ruimteclaims op de Noordzee én kan vanaf 2011 overgegaan worden op het nieuwe beleid voor de lange termijn.

Het nieuwe beleid gaat uit van het periodiek en stapsgewijs openstellen van specifieke kavels uit aan te wijzen windwinningsgebieden. Daarbij worden marktpartijen in de gelegenheid gesteld voor de opengestelde kavels voorstellen voor oprichting en exploitatie van een windturbinepark in te dienen, inclusief een daaraan gekoppeld verzoek voor toekenning van een bijdrage in het kader van de SDE. Degene aan wie in het kader van de tender de SDE bijdrage zal worden toegekend zal daarna een Wbr vergunning moeten aanvragen. Deze contouren van dit nieuwe beleid heb ik u reeds geschetst in mijn brief van 4 april jl. en zijn tevens opgenomen in het draaiboek dat betrekking heeft op de korte termijn.

Tot slot zijn in het draaiboek de criteria aangegeven die gebruikt worden bij de beoordeling van de Wbr vergunningaanvragen op het gebied van ecologie, scheepvaartveiligheid en luchtvaartveiligheid.

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. C. Huizinga-Heringa


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.