31 209 Schoon en zuinig

Nr. 194 MOTIE VAN HET LID VISSER

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met de nieuwe Europese verordening (2016/427), inclusief de RDE-test, de handhavingsmogelijkheden om in te grijpen bij fraude worden verbeterd;

constaterende dat er mogelijk nog een lacune zit in artikel 5.2 van deze verordening;

verzoekt de regering om, eventuele lacunes inzichtelijk te maken en daar oplossingen voor aan te dragen waarbij normen worden gehandhaafd en innovatie wordt gestimuleerd, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser

Naar boven