31 209 Schoon en zuinig

Nr. 192 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het kader van typegoedkeuring van motorvoertuigen het gebruik van manipulatie-instrumenten die de doelmatigheid van emissiecontrolesystemen verminderen niet is toegestaan;

overwegende dat een buitenlandse keuringsinstantie auto's heeft goedgekeurd die hier niet aan voldoen en dezelfde buitenlandse keuringsinstantie nu de technische oplossing keurt;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat de technische oplossing niet alleen gemonitord wordt, maar ook onderzocht en gecontroleerd wordt op doelmatigheid en vergeleken wordt met het eerder functioneren van het voertuig;

verzoekt de regering tevens, de uitkomsten hiervan zo snel mogelijk openbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Van Veldhoven

Naar boven