31 209 Schoon en zuinig

Nr. 189 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de politie is vrijgesteld van mrb en teruggaaf krijgt van bpm waardoor de politie via de autobelastingen geen prikkel heeft om te kiezen voor schonere voertuigen;

overwegende dat er geen reden is voor deze vrijstelling en teruggaaf en dat de politie voor deze lasten ook buiten de fiscaliteit om kan worden gecompenseerd;

verzoekt de regering, uiterlijk op Prinsjesdag 2016 een voorstel naar de Kamer te sturen voor het opheffen van de vrijstelling van mrb en de teruggaaf van bpm voor de politie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Veldhoven

Naar boven