31 209 Schoon en zuinig

Nr. 182 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de interne markt, de gezondheid en het milieu gebaat zijn bij de uniforme toepassing en handhaving van een nieuwe Europese praktijktest, zodat tijdig ingegrepen kan worden wanneer er een vermoeden van fraude bestaat;

verzoekt de regering, in Europees verband te pleiten voor adequaat toezicht en adequate handhaving op Europees niveau, bijvoorbeeld door middels steekproeven de werkelijke uitstoot te meten na goedkeuring, en door het mogelijk te maken dat nationale typegoedkeuringsinstanties en/of lidstaten onregelmatigheden aan kunnen dragen, ook over auto's die in een ander land zijn goedgekeurd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Geurts

Hoogland

Van Tongeren

Naar boven