Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431209 nr. 164

31 209 Schoon en zuinig

Nr. 164 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2014

Schone lucht en het tegengaan van klimaatverandering zijn prioriteiten van mijn beleid. Om dit te bereiken zet ik in op een schoon en zuinig wagenpark. De snelheid waarmee het Nederlandse autopark schoner en zuiniger wordt, wordt voor een groot deel bepaald door de instroom van nieuwe auto’s. Daarom stimuleert het kabinet de verkoop van schone en zuinige nieuwe personenauto’s.

De samenstelling van het wagenpark wordt echter niet alleen bepaald door de instroom van nieuwe auto’s. Ook de import en export van gebruikte auto’s hebben een grote doorwerking op de milieueffecten van het wegverkeer. In het rapport «In- en uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenautopark», dat u met deze brief ontvangt1, analyseert TNO de samenstelling van het Nederlandse personenautopark aan de hand van mutatiegegevens van de RDW.

Uit de analyse blijkt dat een groot deel van de verkochte nieuwe auto’s inmiddels uit (zeer) zuinige auto’s bestaat. Typerend voor Nederland is verder dat er een aanzienlijke export van gebruikte auto’s is. Daarbij gaat het niet alleen om late export van oudere gebruikte auto’s maar ook om vroege export van redelijk nieuwe gebruikte auto’s. Tot slot blijkt de import van oldtimers te zijn omgeslagen naar een export van oldtimers.

Bij de export van redelijk nieuwe gebruikte auto’s gaat het voor een belangrijk deel om dieselauto’s die uit de lease komen, maar ook om hybride auto’s en elektrische auto’s. TNO vond geen aanwijzingen voor een onevenredig grote uitstroom van zeer zuinige voertuigen (benzine met een CO2-uitstoot <= 110 g/km en dieselauto’s met een CO2-uitstoot <= 95 g/km) die tot en met 2013 vrij waren gesteld van MRB. Hybride voertuigen, die een substantieel deel vormen van de groep zeer zuinige auto’s, vertonen hetzelfde exportbeeld als redelijk nieuwe dieselauto’s met conventionele aandrijving.

De export van recente dieselauto’s en sterk vervuilende oldtimers is voor Nederland een gunstige ontwikkeling voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. De export van redelijk nieuwe gebruikte hybride auto’s en elektrische auto’s zie ik als een ongunstige ontwikkeling, omdat hierdoor een deel van de CO2-reductie naar het buitenland weglekt.

TNO concludeert dat ongeveer de helft van de auto’s die uit de lease komen naar het buitenland wordt geëxporteerd. Kennelijk is de leasebranche goed georganiseerd om gebruikte voertuigen naar het buitenland af te zetten. Het stimuleringsbeleid van het kabinet voor schone en zuinige auto’s richt zich naar verhouding sterk op de leasemarkt, die ongeveer 40% van de verkoop van nieuwe personenauto’s uitmaakt.

Om de ontwikkelingen ter zake van de export van schone en zuinige auto’s, zoals hybride, plug-in hybride en elektrische auto’s, maar ook de export van vuile auto’s, zoals dieselauto’s en oldtimers, te volgen heb ik het voornemen om dit te blijven monitoren en de Tweede Kamer zo nodig hierover te informeren.

De Staatssecretaris van Financiën werkt momenteel aan de Autobrief II. In deze brief zal een fiscale doorkijk worden gegeven voor de autogerelateerde belastingen voor de periode 2016 tot en met 2019. Onderdeel van deze brief is een evaluatie van de Wet uitwerking autobrief 2. In het onderzoek dat momenteel in opdracht van het Ministerie van Financiën voor deze evaluatie wordt uitgevoerd, wordt ook aandacht besteed aan het weglekken van CO2-reductie door export van (zeer) zuinige auto’s.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 33 007, nr. 6, blz. 3.