Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131209 nr. 141

31 209 Schoon en zuinig

Nr. 141 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 18 november 2010. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 17 december 2010.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 november 2010

Hierbij zend ik u het besluit van 14 oktober 2010 houdende wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht (wijziging milieuregels windturbines)1. Voor de inhoud van het besluit verwijs ik u naar de nota van toelichting.

Het besluit is gepubliceerd in het Staatsblad van 11 november 2010. De reden voor de vertraagde publicatie van het besluit is gelegen in de kabinetswisseling in de periode waarin het besluit is gecontrasigneerd en in dit concrete geval tevens een niet vlekkeloos verlopen stukkenstroom, mede veroorzaakt door de wijzigingen daarin als gevolg van de kabinetswisseling. Met deze brief beoog ik te voldoen aan de wens van uw kamer dat de stukken onverwijld met de publicatie in het Staatsblad worden toegestuurd.

De voorziene datum van inwerkingtreding van het besluit is 1 januari 2011 en ligt ruim een maand na de dag van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst. De datum van inwerkingtreding van het besluit wordt bij koninklijk besluit vastgesteld. Het koninklijk besluit zal ik aanhouden tot het moment waarop uw Kamer zich over het besluit van 14 oktober 2010 heeft kunnen uitspreken.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven nahangprocedure (artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer).

Ik heb heden een gelijkluidende brief gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.