Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831206 nr. 14

31 206
Wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008)

nr. 14
NADER VERSLAG

Vastgesteld 15 november 2007

De vaste commissie voor Financiën1 belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft op 13 november jl. besloten fracties die niet in de gelegenheid zijn aan het voortgezet wetgevingsoverleg op vrijdag 16 november 2007 deel te nemen, de mogelijkheid te bieden tot het stellen van schriftelijke vragen die worden opgenomen in een nader verslag.

Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit nader verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.

De leden van de fractie van GroenLinks hebben met belangstelling kennisgenomen van de nota naar aanleiding van het verslag bij onderhavig wetsvoorstel.

10. Omzetbelasting

10.1 Aanpassing vrijstelling medische diensten

De leden van de GroenLinks-fractie willen van de regering weten of zij voorzien had hoeveel commotie haar wijzigingsvoorstel bij artsen en patiënten teweeg zou brengen. Zo nee, kan de regering aangeven of zij het met de leden van de fractie van GroenLinks eens is dat een aanpassing gewenst is. Deze leden zijn benieuwd naar de kabinetsreactie op amendement nr. 11. Is de regering het met deze leden eens dat dit amendement meer overeenkomt met de regels in andere Europese landen? Kan de regering aangeven welk budgettair belang gemoeid is met de verschillende onderdelen van de aanpassing vrijstelling medische diensten? Kan een precieze berekening worden gemaakt van de kosten van het genoemde amendement? Kan daarbij een onderscheid worden gemaakt indien het objectieve criterium dat een arts een BIG-registratie heeft kan worden gehanteerd zoals deze leden menen, versus de redenering van de regering dat dan ook vergelijkbare diensten door anderen zouden moeten worden vrijgesteld.

De leden van de fractie van GroenLinks willen van de regering weten of het klopt dat vooral chronisch zieken en andere zorgbehoevenden te maken krijgen met een prijsstijging van 20% als gevolg van de aanpassing. Is de regering het met de leden van de fractie van GroenLinks eens dat dit een ongewenst effect is? Is de regering het ook met deze leden eens dat het sowieso ongewenst is om als kabinet met maatregelen te komen die de stijgende kosten van de gezondheidszorg nog verder doen toenemen? Kan de regering aangegeven wat de effecten zijn van de aanpassing voor de (gemiddelde) premie van aanvullende verzekeringen?

De leden van de fractie van GroenLinks willen weten wat de extra uitvoeringskosten zijn voor de Belastingdienst en wat de extra administratieve lasten zijn voor de betreffende artsen. Tevens willen deze leden weten of de regering vindt dat deze extra uitvoeringslasten in verhouding staan met de beperkte extra opbrengsten.

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,

Blok

De griffier van de commissie,

Berck


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: Van der Vlies (SGP), Crone (PvdA), Vendrik (GL), Blok (VVD), voorzitter, Ten Hoopen (CDA), ondervoorzitter, Weekers (VVD), Gerkens (SP), Van Haersma Buma (CDA), De Nerée tot Babberich (CDA), Dezentjé Hamming (VVD), Omtzigt (CDA), Koşer Kaya (D66), Irrgang (SP), Luijben (SP), Kalma (PvdA), Blanksma-van den Heuvel (CDA), Cramer (CU), J. Kortenhorst (CDA), Van der Burg (VVD), Van Dijck (PVV), Heerts (PvdA), Gesthuizen (SP), Ouwehand (PvdD), Tang (PvdA) en Vos (PvdA).

Plv. leden: Van der Staaij (SGP), Van Dam (PvdA), Halsema (GL), Remkes (VVD), Jonker (CDA), Aptroot (VVD), Van Gerven (SP), De Vries (CDA), Van Hijum (CDA), De Krom (VVD), De Pater-van der Meer (CDA), Pechtold (D66), Kant (SP), Ulenbelt (SP), Van der Veen (PvdA), Vacature (CDA), Anker (CU), Mastwijk (CDA), Nicolaï (VVD), De Roon (PVV), Smeets (PvdA), Karabulut (SP), Thieme (PvdD), Heijnen (PvdA) en Spekman (PvdA).