Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831206 nr. 13

31 206
Wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID IRRGANG

Ontvangen 14 november 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel VI wordt onderdeel A vervangen door:

A. In artikel 22 wordt de tabel vervangen door:

Bij een belastbaar bedrag of een belastbaar Nederlands bedrag van meer danmaar niet meer danbedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare bedrag, of het gedeelte van het belastbare Nederlandse bedrag, dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat
IIIIIIIV
€ 25 00020%
€ 25 000€ 60 000€  5 00023,5%
€ 60 000 € 13 22526,25%

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om dekking te bieden voor het amendement op het belastingplan 2008 (Kamerstuk 31 205, nr. 24) waarbij de integrale vennootschapsbelastingplicht voor woningcorporaties vervalt. Het vervallen hiervan wordt gedekt door de geplande verlaging van de vennootschapsbelasting terug te draaien. Dit levert € 200 miljoen op. De overige € 300 miljoen wordt gedekt door het tarief van 25,5% te verhogen tot 26,25%.

Irrgang