Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831206 nr. 11

31 206
Wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK

Ontvangen 12 november 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel XII wordt onderdeel A vervangen door:

A. In artikel 11, eerste lid, onderdeel g, onder 1°, wordt «de diensten door beoefenaren van een beroep waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; de diensten door psychologen en door tandtechnici; de leveringen van tandprothesen;» vervangen door: gezondheidskundige verzorging van de mens in het kader van de uitoefening van medische en paramedische beroepen waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg alsmede gezondheidskundige verzorging van de mens door psychologen; de diensten die door tandtechnici als zodanig worden verricht; de leveringen van tandprothesen door tandartsen en tandtechnici;.

Toelichting

Het amendement strekt ertoe de voorgestelde herijking van de kwaliteitstoets in de vrijstelling voor medische en paramedische diensten in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, onder 1°, van de Wet op de omzetbelasting 1968 ongedaan te maken. Indiener vindt het wenselijk dat BIG-geregistreerde artsen die complementaire geneeskunde aanbieden geheel vrijgesteld blijven van BTW. Dit impliceert dat de huidige wettelijke verwijzing voor deze kwaliteitstoets naar de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg gehandhaafd blijft. Wel is de formulering aangepast aan de Europeesrechtelijke eis dat de medische vrijstelling betrekking dient te hebben op de gezondheidskundige verzorging van de mens.

Vendrik